Λίστα μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων

Ενότητα 1: Κατανοώντας την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

 1. Γνωρίσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
 2. Γνωρίσετε τη διαφορά μεταξύ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας
 3. Κατανοήσετε τα κίνητρα των κοινωνικών επιχειρηματιών.
 4. Γνωρίσετε τις βέλτιστες πρακτικές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε διάφορες γεωγραφικές κλίμακες.
Συντάκτης:  sesbaproject
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 2: Ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

 1. Γνωρίζετε τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων
 2. Κατανοήσετε την ειδική υποστήριξη που χρειάζονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις εκτός από την υποστήριξη που παρέχεται στις παραδοσιακές επιχειρήσεις
 3. Γνωρίσετε τις πιθανές πηγές επιχειρηματικής υποστήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών
Συντάκτης:  sesbaproject
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 3: Δομές για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα γνωρίζετε:

 1. Το νομικό, οικονομικό, κυβερνητικό και διοικητικό πλαίσιο για την ίδρυση μιας κοινωνικής επιχείρησης.
 2. Τι πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο μιας κοινωνικής επιχείρησης και πώς αντιμετωπίζει θέματα όπως ο κοινωνικός σκοπός και οι στόχοι, η συνεισφορά των μετόχων, η εμπορική δραστηριότητα και η τοποθέτηση στην αγορά, οργανωτικές και διοικητικές δομές, κοινωνικό μάρκετινγκ, οικονομικές ανάγκες και προβλέψεις, αναλύσεις ρίσκου.
 3. Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τις οργανωτικές ικανότητες των πελατών σας σε θέματα διοίκησης, ευθύνες μελών, εμπλοκή μετόχων, διακυβέρνηση, λογοδοσία και διοικητική αποτελεσματικότητα.
 4. Πώς να παρέχετε συμβουλές πάνω σε πρακτικά θέματα λειτουργίας και ίδρυσης μιας κοινωνικής επιχείρησης.
 5. Πώς να βελτιώσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας μέσω ανατροφοδότησης (feedback) από τους πελάτες σας.
Συντάκτης:  sesbaproject
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 4: Λειτουργικές απαιτήσεις μιας κοινωνικής επιχείρησης

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας θα είστε σε θέση να:

 1. Διευκολύνετε μια κοινωνική επιχείρηση κατά την προετοιμασία του στρατηγικού της σχεδίου
 2. Βοηθάτε μια κοινωνική επιχείρηση να κατανοεί  τη φύση του Στρατηγικού Σχεδιασμού
 3. Ενσωματώνετε τις  αξίες ενός οργανισμού στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
 4. Χρησιμοποιείτε μια σειρά κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών στρατηγικού σχεδιασμού
 5. Διαχειρίζεστε μια κατάλληλη διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού, η οποία εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους
Συντάκτης:  sesbaproject
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 5: Βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας θα γνωρίζετε:

 1. Βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων και σχετικές στρατηγικές σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 2. Τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία και την αποτυχία των κοινωνικών επιχειρήσεων
 3. Για την κοινωνική ευθύνη και τη σημασία της για τις κοινωνικές επιχειρήσεις
 4. Για τη νομιμότητα και τους τρόπους προσέλκυσης νέων εταίρων και ενδιαφερομένων για την οικοδόμηση συνεργιών
 5. Παραδείγματα επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων
Συντάκτης:  sesbaproject
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 6: Διοίκηση και διαχείριση Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Όταν ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 1. Συμβουλεύετε κοινωνικές επιχειρήσεις για τις διάφορες μορφές διοίκησης τις οποίες μπορούν να λάβουν υπόψη και να επιλέξουν την καταλληλότερη
 2. Βοηθάτε τις κοινωνικές επιχειρήσεις να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης και να επιλέγουν τις καταλληλότερες μορφές και στις δύο περιπτώσεις
 3. Να κατανοείτε και να επικοινωνείτε αποτελεσματικά τις διαφορές μεταξύ του ρόλου του προσωπικού και του ρόλου των εθελοντών στις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και βέλτιστους τρόπους ανεύρεσης και ανάπτυξης των κατάλληλων ατόμων για τον κάθε ρόλο
 4. Βοηθάτε τις κοινωνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν μεθόδους και πρωτόκολλα για την ανάπτυξη και διατήρηση του προσωπικού και των εθελοντών
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 7: Χρηματοοικονομικά και λογιστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

 1. προσδιορίσετε τις δυνατότητες χρηματοδότησης και συγκέντρωσης κεφαλαίων και να παρέχετε συμβουλές σχετικά με την πρόσβαση σε σχετικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων.
 2. παρέχετε συμβουλές στις κοινωνικές επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ταμειακών ροών και την επανεπένδυση μέρους του κέρδους για την επίτευξη κοινωνικών στόχων και να συνεργαστείτε μαζί τους για την ποσοτικοποίηση, μέτρηση και καταγραφή κοινωνικού αντικτύπου.
 3. συμβουλεύσετε τις κοινωνικές επιχειρήσεις για θέματα φορολογίας, κοινωνικής ασφάλισης και άλλα τεχνικά θέματα κατά την έναρξη και την πλήρη λειτουργία.
 4. ερμηνεύσετε τις οικονομικές πληροφορίες με τρόπο που είναι σχετικός και κατανοητός από τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
 5. γνωρίσετε τις οικονομικές δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
 6. προσδιορίσετε πηγές επενδύσεων κεφαλαίου για εγκαθιδρυμένες κοινωνικές επιχειρήσεις και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν αυτή τη χρηματοδότηση.
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 8: Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη Συμβούλων Επιχειρήσεων

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας:

 1. Θα γνωρίζετε τον ρόλο (όρια και περιορισμοί) των συμβούλων κοινωνικών επιχειρήσεων
 2. Θα γνωρίζετε τους παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των επιχειρηματικών συμβούλων
 3. Θα γνωρίζετε τρόπους διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στην κοινωνική επιχείρηση, καθώς και τις μεθόδους και τα εργαλεία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 4. Θα γνωρίζετε τις αρχές και τις πηγές επαγγελματικής ανάπτυξης
 5. Θα αντιληφθείτε τις ευκαιρίες για δικτύωση στον τρίτο τομέα και για ανταλλαγή καλών πρακτικών
Συντάκτης:  sesbaproject
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 9: Υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικής σε κοινωνικές επιχειρήσεις

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας θα:

 1. Γνωρίζετε τις βασικές θεωρίες και τεχνικές κινήτρων (Maslow, McGregor, Herzberg, McClelland) και τη σημασία τους για τους συμβούλους των κοινωνικών επιχειρήσεων
 2. Μπορείτε να εφαρμόσετε τις αρχές της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην επιχειρηματική συμβουλευτική
 3. Γνωρίζετε τις αρχές της σωστής συμβουλευτικής
 4. Μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση της ομάδας σας με τεχνικές ανάπτυξης ομάδων
 5. Γνωρίζετε τους βασικούς κανόνες επίλυσης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων
Συντάκτης:  sesbaproject
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 10: Η Επικοινωνία με τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική επικοινωνία στον τρίτο τομέα
 2. Αναπτύξετε αυτοεπίγνωση στην επικοινωνία
 3. Αναπτύξετε δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης
 4. Προσαρμόζετε την επικοινωνιακή σας στρατηγική σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη-κοινωνικού επιχειρηματία
 5. Αντεπεξέρχεστε αποτελεσματικά σε δύσκολες επικοινωνιακές καταστάσεις
Συντάκτης:  sesbaproject
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 11: Εργαλεία, εξοπλισμός και υλικό για την επαγγελματική συμβουλευτική

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

 1. να συμβουλεύσετε τις κοινωνικές επιχειρήσεις για την κατάρτιση εκθέσεων επιδόσεων και επιπτώσεων.
 2. να χρησιμοποιήσετε επιχειρηματικές μεθοδολογίες δημιουργικής και κριτική σκέψης προκειμένου να υποστηρίξετε τους πελάτες των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Συντάκτης:  sesbaproject
Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details

Ενότητα 12: Εργαλειοθήκη συμβουλευτικής

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε εναλλακτικές τεχνικές συμβουλευτικής κατά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κοινωνικούς επιχειρηματίες

Ξεκίνησε ήδη
Greek
Δωρεάν πρόσβαση
Details