Kursuste nimekiri

Kursuste nimekiri

Üksuse nimi 1: Sotsiaalse ettevõtluse mõistmine

Pärast selle mooduli lõppu:

 1. sotsiaalse ettevõtluse põhimõtted
 2. sotsiaalne ettevõte
 3. sotsiaalne ettevõtja
 4. sotsiaalse ettevõtluse suurus ja ulatus ning head tavad
Juhendaja:  sesbaproject
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details

Üksuse nimi 2: Ettevõtlusnõustajate rollid

Pärast selle mooduli lõppu:

 1. Tead sotsiaalsete ettevõtete arengut mõjutavaid majanduslikke ja maksualaseid tegureid
 2. Mõistad konkreetseid vajalike tugiteenuseid mida sotsiaalsetele ettevõtetele pakutakse lisaks sellele, mida pakutakse traditsioonilistele ettevõtetele
 3. Tead potentsiaalseid allikaid, kust saada sotsiaalsetele ettevõtetele toetust ning informatsiooni parimate praktikate kohta

 

Juhendaja:  sesbaproject
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details

Üksuse nimi 3: Sotsiaalsete ettevõtete arengustruktuurid

Pärast selle mooduli lõppu:

 1. Tead sotsiaalse ettevõtte asutamise õiguslikke, finantsilisi, juhtimis- ja haldusnõudeid.
 2. Tead sisu, mis sobib sotsiaalsete ettevõtete äriplaanidele ning kuidas need käsitlevad selliseid küsimusi nagu sotsiaalsed ja üldised eesmärgid, sidusrühmade panus, kaubandustegevus ja turule orienteeritus, organisatsiooni- ja juhtimisstruktuurid, sotsiaalne turundus, finantsvajadused, prognoosid ja riskihinnangud.
 3. Oskad laiendada klientide organisatoorsete oskuste komplekti – suunamine juhtimisküsimustes, liikmete vastutus, sidusrühmade kaasamine, juhtimine, aruandekohustus ja töö tulemuslikkus.
 4. Osakd anda nõu sotsiaalse ettevõtte loomisega seotud praktilistes küsimustes.
 5. Osakd klientidelt saadud tagasisidet analüüsida ja selle põhjal parendada teenuse pakkumist.
Juhendaja:  sesbaproject
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details

Üksuse nimi 4: Operational Requirements for a Social Enterprise

Pärast selle mooduli lõppu:

 1. oskate hõlbustada sotsiaalse ettevõtte strateegiaplaani koostamist.
 2. oskate abistada sotsiaalset ettevõtet strateegiaplaani mõistmisel.
 3. oskate lisada organisatsiooni väärtusi strateegilise planeerimise protsessi.
 4. tunnete mitmesuguseid strateegilise planeerimise tööriistu ja vahendeid.
 5. oskate korraldada asjakohast strateegilise planeerimise protsessi, mis hõlmab kõiki sidusrühmi.
Juhendaja:  sesbaproject
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details

Üksuse nimi 5: Sotsiaalse ettevõtluse jätkusuutlikkus

Pärast selle mooduli lõppu::

 1. Tead sotsiaalse ettevõtluse jätkusuutlikkuse võtmetegureid ja asjakohaseid strateegiaid, mis on kooskõlas sotsiaalse ettevõtluse põhimõtete ja väärtustega.
 2. Tead tegureid, mis mõjutavad sotsiaalse ettevõtte edukust ja läbikukkumist.
 3. Tead sotsiaalse vastutuse olulisust ja asjakohasust sotsiaalsete ettevõtete suhtes.
 4. Tunned seaduspärasuse rolli ja viise, kuidas kaasata uusi sidusrühmi ja partnereid ning luua sünenergiat.
 5. Tead edukaid näited sotsiaalsetest ettevõtetest.
Juhendaja:  sesbaproject
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details

Üksuse nimi 6: Sotsiaalsete ettevõtete juhtimine

Pärast selle mooduli lõppu oskate/teate:

 1. Kuidas suunata sotsiaalseid ettevõtteid erinevate juhtimisvõimaluste puhul valides endale sobivaim vorm.
 2. Kuidas arendada sotsiaalse ettevõtette mõistmist juhtkonna ja juhtimise vahelistest erinevustest ja aidata igal sotsiaalsel ettevõttel valida kõige sobivam vorm.
 3. Mõistate ja edastate tõhusalt sotsiaalse ettevõtete töötajate ja vabatahtlike rollide erinevusi ning seda, kuidas kõige paremini värvata ja arendada üksikisikuid mõlemasse rolli.
 4. Kuidas abistada sotsiaalseid ettevõtteid, et töötada välja meetodid ja protokollid nii töötajate kui ka vabatahtlike arendamiseks ja säilitamiseks.
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details

Üksuse nimi 7: Sotsiaalsete ettevõtete finantseerimine ja raamatupidamine

Peale selle mooduli lõppu:

 1. oskate määratleda rahastamis- ja kogumisvõimalusi ning anda nõu projektipõhiste
  väljakutsete kohta.
 2. oskate anda sotsiaalsetele ettevõtetele nõu rahavoogude juhtimise kohta, taasinvesteerida
  osa oma kasumist sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks ja töötada koos nendega
  sotsiaalse mõju mõõtmiseks ja aruandluseks.
 3. oskate anda sotsiaaletele ettevõtetele nõu maksude, sotsiaalse kindlustatuse ja teiste
  tehniliste küsimuste osas alguse ja tegutsemise etapis.
 4. tõlgendate finantsteavet viisil, mis on sotsiaalsetele ettevõtetele vastuvõetav ning
  mõistetav.
 5. tunnete sotsiaalsetele ettevõtetele pakutavaid rahastamisvõimalusi.
 6. oskate määratleda sotsiaalsete ettevõtete kapitaliinvesteeringute allikaid ning tunnete sellist
  rahastamist reguleerivaid õigusnorme.
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details

Üksuse nimi 8: Ärinõustaja ametialane ja personaalne areng

Pärast selle mooduli lõppu:

 1. Tead sotsiaalettevõtte nõustaja rolli (võimalused ja piirangud)
 2. Tead, millised tegurid määravad ärinõustajate ametialase ja personaalse arengu vajadused
 3. Tead sotsiaalettevõtetele pakutavate teenuste kvaliteedijuhtimise tingimusi, meetode ja vahendeid, et hinnata teenuste tõhusust
 4. Tead ametialase arengu printsiipe ja allikaid
 5. Oled teadlik võrgustumise võimalustest kolmandas sektoris ja heade tavade vahetamisest
Juhendaja:  sesbaproject
Juba alustatud
English
Tasuta
Details

Üksuse nimi 9: Sotsiaalsete ettevõtete ärialane toetamine ja nõustamine

Pärast selle mooduli lõppu:

 1. Tunnete põhilisi motivatsiooniteooriaid ja –tehnikaid (Maslow, McGregor, Herzberg, McClelland) ning oskate näha nende tähtsust sotsiaalsete ettevõtete nõustjana.
 2. Oskate kohandada täiskasvanute õppeteooriate põhimõtteid ärialasel nõustamisel.
 3. Tunnete eduka nõustamise põhimõtteid.
 4. Oskate parandada oma meeskonna jõudlust meeskonna loomise tehnikate abil.
 5. Tunnete konfliktide ja kriiside haldamise põhimõtteid.
Juhendaja:  sesbaproject
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details

Üksuse nimi 10: Suhtlemine sotsiaalsete ettevõtjatega

Pärast selle mooduli lõppu:

 1. Tead, millised tegurid tagavad tulemuslikkuse kolmanda sektoriga suhtlemisel.
 2. Arendad eneseteadlikkust suhtlemisel.
 3. Oskad aktiivselt kuulata.
 4. Oskad koostada kommunikatsioonistrateegiaid, mis vastaks sotsiaalsete ettevõtjate klientide eelistustele.
 5. Osakd kohaneda keerukate kommunikatsioonialaste situatsioonidega.
Juhendaja:  sesbaproject
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details

Üksuse nimi 11: Ärinõustamise vahendid, varustus ja materjalid

Pärast selle mooduli lõppu:

 1. Oskad sotsiaalsetele ettevõtetele anda nõu tervikliku soorituse ja mõjuaruannete osas.
 2. Oskad kasutada ettevõtlusalaseid loova ja kriitilise mõtlemise meetode, et toetada sotsiaalseid ettevõtteid.
Juhendaja:  sesbaproject
Juba alustatud
English
Tasuta
Details

Üksuse nimi 12: Nõustamisvahendite komplekt

Pärast selle mooduli lõppu ollakse võimeline:

 1. Kasutama sotsiaalsete ettevõtjate nõustamisel alternatiivseid nõustamistehnikaid.
Juba alustatud
Estonian
Tasuta
Details